Värdegrund

Med ära och stolthet presenteras :

Alnarps studentkårs värdegrund      

Antagen av ASKs styrelse 28.08.2015

Detta är ett levande dokument. Varje år ansvarar studiesocialt ansvarig i ASK för att uppdatera informationen och värdegrunden.

 

Mål

Alla skall känna sig välkomna till ASK oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ekonomisk och social bakgrund. Ingen kränkande särbehandling, trakasserier eller våld ska förekomma bland ASK-medlemmar.

Syftet med värdegrunden och dess riktlinjer är att ge förutsättningar för att:

 • Arbeta för goda attityder och förhållningssätt
 • Förebygga alla former av trakasserier och kränkningar
 • Sträva efter ett öppet klimat där alla får vara sig själva
 • Arbeta för ett öppet klimat som präglas av respekt för varandras olikheter
 • Informera och påminna om att kontinuerligt jobba mot målen

 

Ditt Ansvar
Alla ASK-medlemmar ska eftersträva ett öppet och tillåtande klimat. Vi har alla en skyldighet att motverka kränkande särbehandling och trakasserier. Om en ASK-medlem bryter mot värdegrunden kommer denna att varnas eller stängas av och får således ej medverka på ASK:s aktiviteter såsom sittningar, pabbar och så vidare. Om målet tas vidare till SLUs Disciplinnämnd kan studenten bli avstängd från sin utbildning.

 

Lagar och andra värdegrunder
Följande allmänna lagar och direktiv reglerar frågor kring kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och andra trakasserier:

 • Diskrimineringslagen (2008:567)
 • EU:s likabehandlingsdirektiv (EC 2006:54) och (EC 2000:43)
 • Arbetsmiljölagen (1997:1160 Kap 3 § 2) och föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17)
 • Brottsbalken (ofredande, våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande) (1962:700 Kap 4 och 6)

SLU har en värdegrund som uttrycker universitetets gemensamma grundläggande värderingar. Lika så LTV-fakulteten. Dessa går i linjer med Alnarps studentkårs värdegrund.

 

ASK:s arbete med värdegrunden
ASK jobbar aktivt och kontinuerligt för att värdegrunden efterlevs och genomsyrar ASKs arbete i alla sammanhang. ASK arbetar för ett gott studiesocialt klimat på SLU Alnarp och för att förebygga trakasserier och diskriminering i enlighet med värdegrunden. Detta sker framför allt genom att:

 • Representanter från ASK:s styrelse sitter med i LTV- fakultetens Lika villkorsutskott som kontinuerligt verkar för att främja ett gott studiesocialt klimat och förebygga trakasserier och diskriminering bland studenter, lärare och forskare vid SLU. Bland annat jobbar man i arbetsgrupper som arbetar för att motverka specifika, aktuella problem. Detta bedrivs tillsammans med representanter från LTV- fakultetens lärare, forskare, LMK, LMKs inspektor, ASKs inspektor och dekanus för LTV-fakulteten.
 • Studiesocialt ansvarig i ASK sitter med i SLU Alnarps Studiesociala grupp som kontinuerligt verkar för att främja ett gott studiesocialt klimat och förebygga trakasserier och diskriminering med fokus på studenterna på SLU Alnarp. Bland annat tar man del av och utvärderar SLUs årliga studiesociala enkät. Arbetet bedrivs tillsammans med representanter från LTV-fakulteten, LMK, Studenthälsan, Studentprästerna och Studievägledarna.

För stöd och kontakt
En ASK-medlem som blivit utsatt för trakasserier eller diskriminering kan vända sig till ASK:s studiesocialt ansvariga som kan ge stöd och hjälpa till med anmälan inom Alnarps studentkår, annan studentkår, till SLU:s Disciplinnämnd eller Polisen. Studiesocialt ansvarig kan även hjälpa till med stöd och kontakt till Studenthälsan, Studentprästerna eller Ungdomsmottagningen för samtalsterapeut.

Kontakta 7:e ledamot, studiesocialt ansvarig i ASK:s styrelse via mejl: stud_ask@stud.slu.se

 

Ta hem dokumentet här >>Asks värdegrund<<

Top