10728593_10152778295642458_1404951799_n

Förslag till LTV-fakultetens strategiska handlingsplan rörande utbildningsfrågor

 

Näringslivsanknytning

– Utnyttja branschdagar till fullo genom att låta båda studenter och föreläsare skapa nätverk med näringen.

– Inrätta icke programspecifika näringslivsdagar som rustar studenterna för olika utmaningar så som ledarskap, driva projekt, företagsekonomiska ställningstagande, mötesteknik, marknadsföring mm.

– Låt avtal med Partnerskap Alnarp också bidra till utbildningarna genom mentorskap, praktikplatser, branschdagar, föreläsarnätverk mm.

– Låt kursledare för praktikkurser erbjuda tidigare erkänt bra praktikplatser till studenterna för att bidra både till att öka kvalitet samt status på praktikkurserna.

– Etablera kontakter med fadderföretag likt Högskolan i Jönköping (kontaktperson Mårten Carlsson), för att få en kontinuerlig kontakt med näringslivet.

– Se över möjligheten att ta med näringslivspersoner i organ som rör utbildning

– Tydliggör gästföreläsares funktion i att ge en kompletterande verklighetsförankring, som ofta behövs för att ge motivation samt yrkesfärdigheter till studenterna.

– Låt varje institution inventera hur deras kontaktnät kan användas till gästföreläsningar och studiebesök. Inventeringen ska sedan användas av kursansvariga vid uppbyggandet av kurser.

-Ställ krav på att alla kursansvariga har en tillräcklig förankring samt kunskap inom näringslivet för att kunna utforma en kurs med tydliga mål, relevanta föreläsningar och som ger tillräcklig kompetens för vad studentens blivande arbetsmarknad kräver.

 

Forskningsanknytning

– Knyt varje forskare samt doktorand inom landskapsområdet till minst en kurs där deras verksamhet kan bidra till studenternas kunskapsutveckling.

– Knyt forskargrupper till undervisningen där studenters egna studier får användas till forskargrupperna fortsatta arbete. I detta sammanhang skulle man ev. också kunna erbjuda handledning. (Gott exempel i hur man arbetar på kursen för kemisk ekologi)

 

Internationalisering

– Ta till vara på inresande gästforskare under deras tid på Alnarp. Inom grundutbildning kan de ge studenten en vidare och mer internationell kunskap samt förståelse.

– Ge internationella inresande kontakter forskarnätverk, opponenter mm chans att ge gästföreläsningar vid sitt besök på Alnarp.

– Förenkla utbytesstudier genom att skapa ”paketförslag” av kurser vid samarbetsuniversitet.

– Arbeta mer med internationell kurslitteratur, även på grundnivå, för att på ett bättre sätt ge studenterna ett vidare internationellt perspektiv.

– Erbjud fler grundnivåkurser/terminer på engelska. (Särskilt lämpligt för att nå nordamerikanska studenter)

 

Kurs- och programutveckling

– Gör det obligatoriskt att erbjuda datorsal vid kursavslutsmomentet (schemalagt) där också den muntliga utvärderingen brukar ingå.

– Se över möjligheten att ge mer lärar-/föreläsningsspecifik respons vid kursvärderingen för att sedan kunna utveckla kursen på ett tillfredställande sätt.

– Se över arbetsmarkandens behov av kompetens och hur vi tillgodoser dessa genom våra yrkesprogram. Låt utredningen ligga till grund för program- och kursutveckling.

– Upprätta konkreta färdigheter som studenten vid yrkesprogrammen ha uppnått vid examen (som komplement till examensmålen).

– Inför halvtidskurvärderingar för att ge studenten möjlighet att påverka pågående kurs, vilket ger mer incitament för studenten att tycka till och påverka.

– Skicka ut enkäter som utvärderar färdigheter som studenten saknar respektive haft nytta av 5 år efter examen. Låt utvärderingarna ligga till grund för program- och kursutveckling.

– Uppdra åt samtliga kursledare där större självständiga arbeten ingår att ge både handledare och examinator kunskap nog att ha en samsyn på arbetenas betygssättning.

– Att (enligt den senaste gällande handlingsplanen) ta fram nyckeltal för kursutvärderingarna som kan användas för att utvärdera kursernas kvalitetsutveckling över tid.

 

Att rekrytera och behålla duktiga lärare i undervisningen

– Låt fakulteten reservera en del av institutionens GU-medel som auskultationsmedel. Dessa får användas när lärare auskulterar och ger feedback vid en annan lärares undervisning. Ej utnyttjade auskultationsmedel går tillbaka till fakulteten.

– Sprid kunskapen om att utnyttja ”Best practice” medel bland personalen.

– Låt det vara institutionens ansvar att försöka knyta de som är duktiga på att undervisa till forskargrupper. Det gör det möjligt för den enskilde att avancera både på forskningsfronten och samtidigt ägna sig åt undervisning.

– Låt kvalitet i undervisningen påverka lönesättningen, gärna med kursutvärderingar som beslutsstöd.

– Ge stöd till undervisande personal med allt för stor arbetsbörda genom att anställa amanuenser (lärarassistenter), gärna snart examinerade/nyutexaminerade studenter.

– Upprätta tydliga karriärvägar för lärare.

– Se till att lärare får den kompetensutveckling som utbildningen behöver och som lärarna efterfrågar.

– Använda Lärosäten Syd som plattform för lärarutbyten

 

Pedagogik

– Ge kontinuerlig OCH obligatorisk handledarutbildning till alla som handleder i självständiga studentarbeten.

– Utveckla lärarnas kunskap om att ge studenterna möjlighet att öva ej direkt kunskapsbundna färdigheter. Hit knyts analytiskt tänkande, förmåga att motivera val, ta beslut, helhetssyn m.m.

– Låt det vara ett uttalat mål att undervisningen i hög grad ska utgöras av problembaserat lärande (PBL), ofta kallat scenariometodik. Detta för att förbereda inför samhällsutmaningarna studenter kommer möta i framtida yrkesliv och forskarkarriärer.

 

Studiemiljö

– Gör en total översyn av studieplatsernas kvantitet och kvalitet på campus.

– Utveckla minst 250 attraktiva, funktionella och högkvalitativa studieplatser på campus.

– Öka tillgången till grupprum, samt studieplatser som uppfyller både studiemässiga och sociala faktorer.

– Förbättra tillgången till bra pausutrymmen som lämpar sig för social samvaro.

– Erbjud studenter tillgång till enskilda kolonilotter på ett sätt som är transparent, öppet för alla, och med tillgång till fler lotter.

– Se till att bra dusch, ombytesmöjligheter och värdeskåp modell större finns på campus, och att studenter och anställda känner till möjligheten.

– Uppgradera AV-teknik för att kunna erbjuda föreläsningar via videolänk.

 

Attrahera studenter

– Utred hur våra nuvarande studenter fick kännedom om SLU och sin utbildning. Resultaten ska sedan användas för att utforma framtida rekryteringsåtgärder.

– Gör alla studenter till ambassadörer för SLU genom att ge en ”SLU-kännedomsföreläsning” i början av studenternas utbildning samt att förmedla en SLU-identitet.