Kåren skapas av medlemmarna, och det är alltid medlemmarna som bestämmer vad kåren ska göra. Alla de viktigaste besluten fattas på storkårmötet. Alla heltidsstuderande medlemmar har rösträtt, och det är här medlemmarna diskuterar och beslutar om kårens verksamhet. De beslut som fattas av kårmötet tas vidare till styrelsen som mellan kårmötena ser till att kåren fungerar och att besluten som fattats av kårmötet verkställs. Styrelsen fattar även många egna beslut, med medlemmarnas vilja och studenternas bästa i åtanke.

Styrelsen samordnar också kårens två huvudspår: studiebevakningen och det studiesociala. Programråden arbetar för att kvalitetssäkra de enskilda utbildningarna och driva programspecifika frågor, och arbetar tillsammans med styrelsen i det studiebevakande utskottet, StudU. Utskotten och de flesta av kårens många övriga befattningar bidrar till den studiesociala biten, det vill säga vårt välmående som studenter, genom att arrangera sociala och lärorika aktiviteter av olika slag.

ASK är ansluten till samarbetsorganisationen SLUSS, som studiebevakar övergripande för alla studentkårer vid SLU och verkar för samarbete kårerna emellan. ASK har också ett samarbetsorgan med LMK, kallat KSN, som har hand om frågor som rör båda kårerna på Alnarp, då främst frågor rörande kårhuset.