Sveriges ambassad i Pristina erbjuder en till två praktikantplatser motsvarande en termins studier, ca 20 veckor, under vårterminen 2016.

Sveriges ambassad i Pristina, med femton medarbetare, har till uppgift att företräda svenska intressen, föra politisk dialog, rapportera om händelseutvecklingen i Kosovo samt administrera och genomföra det svenska utvecklingssamarbetet med Kosovo.

Det dagliga arbetet består bland annat i att bevaka politiska och ekonomiska frågor i Kosovo, inklusive Kosovos EU-närmande och löpande rapportera dessa till Stockholm. Vidare ska ambassaden främja Sverige genom kultur och handel samt stödja svenska myndigheter och ge konsulärt stöd till enskilda svenska medborgare.

Praktikens innehåll Den ena praktikplatsen har sin inriktning mot utvecklingssamarbetet med fokus på att stärka demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter och att främja en miljömässigt hållbar utveckling. Som praktikant tilldelas du arbetsuppgifter av såväl analytisk som av mer praktisk karaktär. Du medverkar vid möten och i förekommande fall i planering och administrativt stöd.

Den andra praktikplatsen är inriktad på ambassadens politiska rapportering och Sverige-främjande. Du kommer som praktikant ta fram underlag till ambassadens politiska och ekonomiska rapportering, samt medverka i ambassadens Sverige-främjande verksamhet och det kulturella utbytet mellan Sverige och Kosovo. Som praktikant får du också under handledning aktivt arbeta med ambassadens hemsida och annan extern kommunikation, såsom social media.

Kvalifikationer Du bör ha genomfört större delen av ett program med statsvetenskaplig, juridisk, miljö/hållbar utveckling eller ekonomisk inriktning, alternativt utbildning inom kultur- och kommunikationsområdet. Stor vikt fästs vid förmågan att arbeta självständigt och god stilistisk förmåga i såväl svenska som engelska. Språkkunskaper i albanska eller serbiska värderas.
Allmänna villkor för praktik på svensk ambassad För att beredas praktikplats vid ambassaden måste sökanden uppfylla villkoren för utrikesförvaltningens praktikverksamhet vilket innebär att vara svensk medborgare och inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga.

En förutsättning är att ditt universitet eller din högskola står som huvudman. Praktikperioden ska ingå i universitetets ordinarie utbildningsprogram samt ge studiemedel. Om den inte ingår som poänggivande kurs i utbildningen, ska din institution intyga att den är relevant för din utbildningsinriktning. Praktikanställning ges inte för att skaffa sig praktisk erfarenhet efter avlagd examen.

Praktiken är obetald och praktikanten förväntas själv ordna bostad i Pristina. Praktikanten ska själv teckna en försäkring som täcker hela vistelsen. En registerkontroll utförs även innan praktiken påbörjas.

Ansökan bestående av personligt brev på svenska, CV inklusive åberopade betyg/intyg samt kontaktinformation till två referenser skickas via e-post till hr.pristina@gov.se senast den 15 oktober 2015.
Motivera varför du vill ha praktiken och hur den utgör ett led i din utbildning samt ange tydligt i ansökan vilken praktikplats som du är intresserad av.


>>Praktisera på Sveriges ambassad i Pristina<<