Scroll down for English

 

Nu har du som student chansen att belöna din favoritlärare!

 

Har du haft en fantastisk föreläsare, en lärare som inspirerar bara med sin närvaro eller någon som du vill tacka för nogsamt slit? I så fall är det nu du ska passa på, att med ASK:s Pedagogiska pris belöna och tacka vederbörande! Efter idé och gåva av Mårten Carlsson, fd rektor på SLU och hedersmedlem i ASK, har vi den stora äran att få dela ut ett eget pedagogiskt vandringspris!

 

Välj en favoritlärare eller en stöttepelare i ditt liv som student. Skriv sedan en motivering på max 10 rader och skicka till stud_ask@stud.slu.se. Alla studenter inom program omfattade av ASK har möjlighet att skicka in sin nominering. Givetvis kan du och dina kompisar göra en gemensam nominering! Kanske blir det din favorit som uppvaktas med ett glasäpple och ett fint diplom på examensceremonin i höst!

 

Senast den 30:e maj vill vi ha ditt förslag.

 

En kommitté bestående av prodekanus för grundutbildningarna, inspektor och styrelsemedlemmar från ASK kommer att granska motiveringarna och utifrån dem avgöra vinnaren.

__________________________________________________________________________________

 

Nedan ser du kriterierna för priset, men du behöver inte styras helt av dessa, se det som tanketips till motiveringen.

 

 

 1. Förmåga att stimulera studenternas intresse.
 2. Förmåga att nivåanpassa innehållet så att undervisningen tar sin utgångspunkt i studenternas tankestrukturer.
 3. Förmåga att skapa kontakt med studenterna och bidra till ett positivt inlärningsklimat.
 4. Förmåga att utveckla studenternas kritiska tänkande och kreativitet.
 5. Engagemang i och erfarenhet av undervisningsplanering och undervisningsadministration samt deltagande i nämnder, organ och arbetsgrupper som handlar om undervisning och utbildning.
 6. Förmåga och intresse av att vitalisera undervisningen och även inspirera kollegor till pedagogiskt nytänkande.
 7. Förmåga att genom undervisningen och examinationen styra studenterna till ett kunskapsinhämtande på integrerad och holistisk nivå.
 8. Förmåga att planera och genomföra undervisningen så att studenterna upplever en verklig delaktighet och ett reellt medbestämmande i undervisningen.
 9. Intresse för och satsningar på pedagogiskt utvecklingsarbete, pedagogiska och didaktiska projekt samt läromedelsframställning av såväl vetenskapligt som pedagogiskt god kvalitet.
 10. Förmåga att forskningsanknyta och internationalisera undervisningen.

  Läraren i fråga ska vara SLU-anställd samt inte ha fått pedagogiska priset något av de föregående fem åren.

(Pristagarna de senast fem åren: Johan Östberg, Göran Birgersson, Patrick Bellan, Björn Salomon, Helena Karlén)

För frågor kontakta gärna stud_ask@stud.slu.se

Väl mött!
__________________________________________________________________

Alnarps studentkårs pedagogical prize 2016

Have you had an especially inspiring and encouraging professor or lecturer? Someone who always does a little extra for her/his/their students? Then this is your chance to nominate that person for the student union’s (Alnarps studentkår/ASK) pedagogical prize! Write a maximum of 10 rows of text that motivates why you think this person deserves the prize and send it to stud_ask@stud.slu.se. You don’t have to write your nomination by yourself, you’re more than welcome to collaborate with a friend!

 

Perhaps it is your nominee who will be rewarded and thanked with a glass-apple and diploma this year!
Don’t take too long, however. We need your nomination by may 30th.

 

The winner will be decided by a committee consisting of an LTV faculty member, the student union inspector and members of the student union board.

 

__________________________________________________________________________________

 

Below are the criteria for winning the prize, but these don’t have to dictate your nomination, see them as guidelines.

 

 1. Ability to stimulate their students interest.
 2. Ability to adjust the course contentsbased on their students.
 3. Ability to connect with their students and contribute to a positive learning environment.
 4. Ability to develop their students creativity and critical thinking.
 5. Involvement and experience in planning and administrating education, and also participation in different groups and boards working with education.
 6. Interest and ability to vitalize their teaching methods and also to inspire their colleagues to rethink pedagogical methods.
 7. Guiding their students toward holistic and integrated knowledge through their teaching and examinations.
 8. Ability to plan and execute their teaching in a way that includes the students and lets them make contributions and decisions.
 9. Interest in and efforts to develop pedagogical thinking and educational materials of good scientific and educational quality.
 10. Ability to internationalize as well as link their teaching to research.

 

The nominee must be an SLU employee and can not have won this prize in the last five years.

(The most recent winners: Johan Östberg, Göran Birgersson, Patrick Bellan, Björn Salomon, Helena Karlén)