Framtidens SLU är en strategiplan som syftar till ett skapa ett vassare och konkurrenskraftigare SLU samt att bli ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Förändringsarbetet som sker mellan 2013-2016 innebär bland annat förändringar i utbildningsutbud och omstrukturering i ledningar och fakulteterna.

Hur påverkas du som student av dessa förändringar?

21 mars kommer prorektor Torbjörn von Schantz och vicerektor Lena Andersson-Eklund från Framtidens SLU till Alnarp för att informera om projektet. Här har du som student också chansen att ställa frågor och komma med synpunkter till de ansvariga rörande projektet.

21 mars 2014
12.00–13.00
Terra Nova

Framtidens SLU bjuder på fika.

Nedan följer exempel på mål för strategiarbetet. Läs mer om Framtidens SLU här.

SLU:s gemensamma mål:

– studenter och personal har en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de mest attraktiva
– organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och en effektiv resursanvändning
– jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har en stark ställning i hela verksamheten
– personal och studenter är våra bästa ambassadörer

Under 2013-2016 avser SLU att

– skapa förutsättningar för en långsiktig expansion av utbildningen genom att verka för ökat utbildningsanslag
– öka andelen utbildning på avancerad nivå och fokusera innehållet på SLU:s profilområden
– utveckla formerna för forskningsanknytning och det vetenskapliga synsättet inom all utbildning
– utveckla utbildningsutbudet för ökad kvalitet och resurseffektivitet genom bland annat mer intern och extern samverkan och större inslag av flexibelt lärande
– förstärka internationaliseringen i utbildningen genom bland annat utveckling av kursinnehåll, främjande av student- och lärarutbyte, ökad internationell samverkan samt rekrytering till mastersprogram.
– fortsätta värna om och stärka samarbetet med studentorganisationerna
– arbeta för att alla studenter vid SLU ska ha god kännedom om sina rättigheter som student och veta vart de ska vända sig i frågor om likabehandling och studiesociala ärenden
– tillhandahålla resurser för lärande av hög kvalitet för studenter på alla nivåer, oavsett studieort
– fortsätta kartläggningarna av den studiesociala miljön för alla studenter, följa upp resultaten och åtgärda eventuella brister
– utveckla SLU:s karriärvägledning till att omfatta internationella studenter och forskarstuderande

Källa: Framtida utmaningar, SLU:s strategi 2013-2016