Ultuna studentkårs och Alnarps studentkårs

Cornellstipendium

OBSERVERA! För att få söka måste du närvara på det informationsmöte som hålls tisdag 30:e september 12.15 i Sal 107 i Alnarpsgården. Vill du ansöka men inte kan närvara så kontakta Anna Enocksson (anen0004@stud.slu.seinnan mötet. Ta med lunch, det bjuds på kaffe!

Cornellutbytet är ett väletablerat utbyte mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Cornell University, USA. Ansvariga för utbytet vid SLU är Ultuna Studenkår (ULS) samt Alnarps Studentkår (ASK). Cornellstipendiet tilldelas en student för ett års studier vid Cornell. Stipendiaten väljs ut av Cornellkommittén. Läs information om ansökningsförfarande, länk till blankett finns nedan.

Syftet med stipendiatens vistelse på Cornell är att studenten skall få möjlighet att utveckla sin personlighet och kunskap, genom kontakt med människor som stipendiaten möter under sin vistelse i USA samt att i möjligaste mån som student utnyttja Cornells speciella kompetens. Under året på Cornell skall studenten vidare fungera som ambassadör för SLU, vilket innebär att sprida information och kunskap om SLU och studentkåren. Det åligger även stipendiaten att ge studentkårens medlemmar information om Cornell, samt det amerikanska samhället med de möjligheter och problem som finns där.

Här kan du läsa vad tidigare stipendiater har att säga om Cornell!

Behörighetskrav för sökande

 • Studenten skall studera vid SLU och vara inskriven på något program omfattande minst 240 hp (160 poäng).
 • Studenten skall vid ansökningstillfället ha avklarat minst 60 hp (40 poäng) vid SLU samt vara inskriven i ULS eller ASK under minst 2 terminer.
 • Studenten skall efter hemkomsten från Cornell ha minst en termins studier kvar vid någon av SLUs huvudorter, samt vara inskriven i en av studentkårerna under minst en termin.
 • Studenten skall ha varit närvarande vid något av de informationsmöten som hållits av Cornellansvarige.
 • Studenten skall vara beredd på att verka som Cornellansvarig efter hemkomsten från Cornell.

Cornellansvariges uppgifter

Cornellansvarig är föregående års SLU-stipendiat. Det åligger Cornellansvarige att:

 • Informera studenter om Cornellstipendiet genom att hålla informationsmöten vid ASK och ULS samt att sammanställa skriftlig information åt studenterna. Det åligger även Cornellansvarig att noggrant informera intresserade studenter om alla ansökningskrav.
 • Hålla i alla aktiviteter rörande uttagning av nästa års stipendiat. Dessa aktiviteter består bl.a. av att verka som sammankallande i Cornellkommittén, organisera uppsatsbedömning samt intervjuerna för val av stipendiat.
 • För att underlätta kommitténs arbete skall stipendiaten efter hemkomsten i god tid ta kontakt med ULS respektive ASK samt SLU:s representanter för att samordna nästa års utlysning av stipendiet.

Urvalskriterier

Urvalet av stipendiat sker i första hand enligt sökandes personliga lämplighet. Lämplig student bör kunnas förutspås uppnå de ovan nämnda syftena med Cornellutbytet.

 • Hög ålder utgör inget hinder för att erhålla stipendiet om studenten är väl medveten om Cornell utbytets utformning och den speciella studiemiljö som erbjuds vid Cornell.
 • Viss prioritet kan ges för studenter av underrepresenterad studieinriktning eller studieort. Det är önskvärt att stipendiater från båda SLU:s kårer väljs eftersom detta medför att SLU som helhet då representeras på ett bättre sätt vid Cornell och att det blir lättare att få Amerikanska studenter till de båda utbildningsorterna vid SLU.
 • Stipendiet är ett kårstipendium vilket innebär att kårengagemang vid någon av kårerna meriteras högre än annat engagemang. En student vilken är insatt i kårverksamheten förutspås bättre representera ULS eller ASK vid Cornell.
 • Tidigare längre utlandsvistelser bör också anges i ansökan.
 • I övrigt bör sökanden kunna klara av hög studietakt samt ha en god förmåga att planera sina studier.

Ansökningsförfarande

Ansökningsblanketter och ansökningsförfarande finner ni här.

Medlemmar av Cornellkommittén

Cornellkommittén består av representanter från de båda studentkårerna samt anställda vid SLU.

 • Ansvariga för stipendiet och Cornellkommittén är föregående års stipendiat.
 • Antalet studentrepresentanter skall vara lika fördelat mellan ASK och ULS. Detta för att likställa Alnarps respektive Ultunas studenters möjlighet att erhålla stipendiet.
 • I första hand skall studentrepresentanterna vara medlemmar ur Styrelsen och det Internationella utskottet vid ULS eller ASK.
 • SLU:s representanter bör vara insatta i student- och utlandsstudiefrågor samt vara lika fördelat mellan Alnarp och Ultuna.
 • Praxis är att inspektorn vid ULS respektive ASK också ingår i kommittén.

Kontakta gärna

Kontakta gärna Anna Enocksson, Hortonom, Alnarp anen0004@stud.slu.se