Nu finns det stipendier öppna för ansökan för studenter från SLU. Ansökan görs via hemsidan, www.stipendier.uu.se. Deadline för ansökan är 12 september klockan 17:00.

Nedan listas stipendier som går att söka:

Nilsson-Aschans släktstipendium

”Till vid rikets universitet studerande släktingar till bergsrådet J.L. Aschan. Kurator, som utser stipendiater, väljs genom Aschanska släkten. Stipendium får uppbäras till stipendiat fyllt 28 år, dock med möjlighet efter särskild anhållan till två års prolongation.”
http://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=367

Selma Anderssons

”Ett eller flera stipendier utdelas av rektor vid Uppsala universitet enligt följande: 1. Till kvinna, som vid något av rikets universitet eller högskolor avlagt doktorsexamen och i samband därmed visat verklig vetenskaplig begåvning, som understöd för vetenskaplig undersökning, studieresa eller utgivande av vetenskapligt arbete. 2. Till kvinna, vilken vid någon av ovannämnda läroanstalter är antagen till forskarutbildningen och visat verklig vetenskaplig begåvning, som understöd för arbete med doktorsavhandling. Finns inga sökande enligt ovanstående kan stipendium tilldelas kvinna, som med särskilt goda vitsord avlagt högskoleexamen vid Uppsala universitet och är antagen till forskarutbildningen.”

http://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=41

Helmfeldts släktstipendium

”Till behövande, flitig studerande. Till 2/3 av stipendierna har behövande släktingar till fältmarskalken S. G. Helmfeldt företräde två gånger och släktingar till fältmarskalkinnan M. H. Helmfeldt, född von Parr var tredje gång. Stipendium utdelas av rektor och får uppbäras i fem år.”
http://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=109

Rappes (för släkt)
”Till en eller två släktingar på manliga linjen i rätt nedstigande led från donator som studerar vid något av rikets universitet. Om släkting inte söker utgår stipendier i första hand till medellösa teologistuderande som genomgått Fjellstedtska skolan i Uppsala i andra hand till andra kvalificerade sökande. Rektor beslutar om utdelning. Förslag till utdelning till sökande utom släkten skall lämnas av stiftelsen Fjellstedtska skolan. Släkting uppbär stipendiet i fyra år och kan efter förnyad ansökan varje år beviljas prolongation obegränsat antal år. Icke släkting uppbär stipendiet i två år med möjlighet att efter förnyad ansökan erhålla prolongation i två år. När släkting anmäler sig för att erhålla stipendium är icke släkting skyldig att avstå det vid utgången av den termin då anmälan gjordes.”
http://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=406

Knigges resestipendium
”För resor inom Sverige till ”adjunkt, docent, magister, studerande, som lagt god grund uti den allmänna och enskilda hushållningen med de delar, som härtill höra, botanik, matematik och fysik”. Kungörs vartannat år vid rikets samtliga universitet och högskolor och tillsätts av rektor.”
http://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=62

Westins, Ellen o Tage

”Att stödja forskning inom ekonomiska och biologiska ämnesområden, som är av betydelse för lantbrukets framtida utveckling. Bidrag från stiftelsen kan lämnas för forskning såväl vid Uppsala universitet som vid Sveriges lantbruksuniversitet. Anslag delas ut av en kommitté bestående av fem ledamöter, varav tre från Uppsala universitet och två från Sveriges lantbruksuniversitet.”
http://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=527

 

Hälsningar,

Stipendiekansliet | Scholarships Office
Enheten för studieadministration Unit of study administration
Uppsala universitet | Uppsala University
018-471 4750, 10 – 11.30

www.uu.se/stipendier / www.uu.se/scholarships